O nás

O nás

Spoločnosť Márton & Partner, s.r.o. poskytuje svojim slovenským i zahraničným klientom právne poradenstvo na vysokej odbornej úrovni, ktorá sa odráža v individuálnom prístupe ku klientovi a zohľadnení jeho špecifík pri navrhovaných riešeniach.


Komplexnosť poradenstva spoločnosti Márton & Partner, s.r.o. je zabezpečené aj spoluprácou s odborníkmi z oblasti auditu, daňového a podnikového poradenstva. Našimi mandantmi sú zväčša stredné a malé podniky podnikajúce v rôznych oblastiach so záujmom o integrované a efektívne riešenia zohľadňujúce nielen právne, ale aj daňové aspekty a administratívnu náročnosť projektu. Poradenstvo poskytujeme v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.


Okrem prípadového poradenstva svojim klientom poskytujeme pravidelné informácie o novinkách v oblasti právnej, daňovej a účtovnej formou mandátneho listu, príp. v skrátenej forme na našej webovej stránke www.marton-partner.sk/blog/.


Spoločnosť Márton & Partner, s.r.o. je zapojená do programu Pro bono Advokáti organizovaným Nadáciou Pontis.

Ohlasy

Spolupracujeme:

Ing. Igor Škula – daňový poradca

Igor Škula (24ideas, s.r.o.) je renomovaným odborníkom v oblasti poskytovania daňového poradenstva, pričom jeho rozsiahly profesijný záber potvrdzuje aj členstvo v dvoch stavovských komorách: v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora (od roku 2003 do roku 2009) a v Slovenskej komore daňových poradcov (od roku 2008 až do súčasnosti). V Slovenskej komore daňových poradcov pôsobí Ing. Škula ako člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH, spotrebné dane a clo a zároveň je aj členom Komisie pre správu daní.

Popri poskytovaní daňového poradenstva má Ing. Škula skúsenosti aj so zastupovaním klientov v rámci celého daňového konania; jeho špecializáciou je uplatnenie DPH a dane z príjmov v oblasti stavebníctva, transferové oceňovanie, daňové due dilligence/review, registrácia a podpora zahraničných osôb na Slovensku pri plnení daňových povinností.

Popri práci sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti; poradenstvo poskytuje aj v nemeckom a anglickom jazyku.