Cenník

Cenník

V zmysle §1 ods. 2 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „vyhláška o odmenách advokátov“) sa odmena advokáta určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom. Odmena môže byť dohodnutá ako:

  • Hodinová odmena, určená podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. Pri vyúčtovaní bude fakturovaná každá začatá štvrťhodina.
  • Paušálna odmena, v prípade, ak sa majú poskytnúť právne služby a poradenstvo v rámci konkrétneho projektu.
  • Podielová hodnota, a to vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.


Osobité výdavky

Čas vynaložený na cestovanie / služobné cesty vo veci mandanta sa účtuje vo výške polovice hodinovej sadzby, resp. v prípade tarifnej odmeny sa účtuje podľa vyhlášky o odmenách advokátov. Súdne poplatky a iné poplatky, cestovné výdavky a telekomunikačné výdavky, výdavky za externé preklady, úradné osvedčenia, kuriérske a iné služby ako aj ostatné poplatky vyúčtuje advokát v ich skutočnej výške. Náklady uhradené advokátom za mandanta budú zo strany mandanta uhradené bezodkladne po oznámení.

Sadzba tarifnej odmeny

Ak nedôjde k dohode, použije sa na určenie odmeny advokáta vyhláška o odmenách advokátov, resp. tarifná odmena. Základná sadzba sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal. Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je:

do 165,97 € 16,60 €
nad 165,97 € do 663,88 € 16,60 €
za každých aj začatých prevyšujúcich sumu + 1,66 €
33,19 €
165,97 €
nad 663,88 € do 6.638,78 € 41,49 €
za každých aj začatých prevyšujúcich sumu + 9,96 €
331,94 €
663,88 €
nad 6.638,78 € do 33.193,92 € 220,74 €
za každých aj začatých prevyšujúcich sumu + 16,60 €
1.659,70 €
6.638,78 €
nad 33.193,92 € 486,29 €
za každých aj začatých prevyšujúcich sumu + 6,64 €
3.319,39 €
33.193,92 €