Právo obchodných spoločností

Od založenia spoločnosti, cez vykonanie zmien, až po zánik spoločnosti.

Obchodné
právo

Právne poradenstvo podnikateľom. Príprava zmluvnej agendy. Zastúpenie pri vedení sporov.

Občianske
právo

Príprava zmlúv a zastupovanie v sporoch o vlastníctvo. Ochrana práv spotrebiteľa. Dedenie. Susedské spory.

Práva k
nehnuteľnostiam

Predaj a kúpa nehnuteľností. Zápisy do katastra nehnuteľností. Zastupovanie v sporoch o práva k nehnuteľnostiam.

Pracovné
právo

Príprava pracovnoprávnej dokumentácie. Zastupovanie pri sporoch so zamestnávateľom, resp. so zamestnancom.

Daňové
právo

Vypracovanie odborných stanovísk vo veciach daní, odvodov a poplatkov.