Novela Obchodného zákonníka

Novela Obchodného zákonníka účinná k 01.01.2016

Novela Obchodného zákonníka (zákon č. 87/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník), účinná k 01.01.2016, je zameraná na riešenie problematiky poškodzovania veriteľov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní a zároveň by mala posilniť zodpovednosť podnikateľov za svoje záväzky voči veriteľom.

Register diskvalifikácií

Nástrojom, ktorým chce zákonodarca zamedziť obchádzaniu povinností podnikateľa – dlžníka podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácií, je diskvalifikácia osôb oprávnených konať v mene obchodných spoločností. Sem patria osoby vykonávajúce funkciu štatutárneho orgánu, člena dozornej rady, vedúceho organizačnej zložky, prokuristu v obchodných spoločnostiach alebo v družstvách.

Na základe rozhodnutia súdu o vylúčení, nebude môcť fyzická osoba vykonávať funkciu štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo v družstve (tzv. vylúčený zástupca). Vylúčeným zástupcom sa môže stať aj vedúci organizačnej zložky, vedúci podniku zahraničnej osoby, vedúci organizačnej zložky zahraničného podniku.

Informácie o vylúčených zástupcoch budú vedené v tzv. registri diskvalifikácií, ktorý je zriadený popri Okresnom súde Žilina s pôsobnosťou pre celú SR. Ten potom zašle informáciu o diskvalifikácií príslušným obchodným registrom, ktoré vykonajú výmaz vylúčenej osoby ex offo.

Rozhodnutím o vylúčení môže byť len rozhodnutie, o ktorom tak ustanoví zákon (§13a ods. 2 ObchZ), čiže individuálne žaloby na vylúčenie sú neprípustné. Môže ísť jednak o rozhodnutie podľa Trestného zákona (§61 ods. 10 zák. č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon), ktorým súd uloží trest zákazu činnosti, alebo o rozhodnutie podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácií (§74a ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií), tzn. ako následok vyvodenia zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu z dôvodu predĺženia.

Právoplatnosťou rozhodnutia o vylúčení prestáva dotknutá osoba vykonávať funkciu, z ktorej bola vylúčená, a bude vymazaná z obchodného registra.

Vylúčený zástupca je povinný svoje vylúčenie bezodkladne oznámiť obchodným spoločnostiam alebo družstvám, ktoré sú týmto vylúčením dotknuté.

Doba diskvalifikácie bude uvedená priamo v rozhodnutí súdu, inak bude doba diskvalifikácie 3 roky.

Spoločnosť v kríze

Novela zavádza inštitút spoločnosť v kríze, ktorý určuje kedy sa spoločnosť v kríze nachádza a ako má spoločnosť počas krízy hospodáriť. Účelom tejto úpravy má byť opätovne ochrana veriteľov spoločnosti.

Spoločnosť je v kríze, ak je v úpadku, t.j. je platobne neschopná alebo v predĺžení, alebo jej úpadok hrozí. Novela definuje hrozbu úpadku cez pomer vlastného imania a záväzkov spoločnosti, pričom pre rok 2016 stanovuje pomer menej ako 4 ku 100, pre rok 2017 je to menej ako 6 ku 100 a od roku 2018 bude pomer vlastného imania a záväzkov spoločnosti v kríze menej ako 8 ku 100. Skutočnosť či sa spoločnosť nachádza v kríze má rozhodujúci význam pre posúdenie plnení poskytnutých spoločnosti. Plnenia nahradzujúce vlastné zdroje sú úvery alebo obdobné plnenia poskytnuté spoločnosti v kríze, alebo pred krízou, ak ich splatnosť bola počas krízy odložená alebo predĺžená. Uvedené plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje sú poskytované od zákonom vymedzeného okruhu ľudí (člen štatutárneho orgánu, zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, prokurista, vedúci organizačnej zložky podniku, člen dozornej rady, ten, kto má priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5 % na základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích právach v spoločnosti alebo má možnosť uplatňovať vplyv na riadenie spoločnosti, ktorý je porovnateľný s vplyvom 5 %, tichý spoločník, ďalej osoby im blízke alebo osoby konajúce na účet uvedených osôb). Za plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje bude považované aj také plnenie, ktoré bolo poskytnuté osobou, u ktorej nie je možné zistiť konečného užívateľa výhod (tzv. schránkové spoločnosti), ak táto osoba sama nepreukáže, že nie je osobou vyššie zmienenou.

V kríze sa môžu nachádzať len spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktorej komplementárom nie je žiadna fyzická osoba. Spoločnosťou v kríze nemôžu byť banky, poisťovne, správcovské spoločnosti a podobné finančné inštitúcie.

Zákaz vrátenia vkladov

Zákaz vrátenia vkladov nie je v Obchodnom zákonníku novinkou, nová úprava však tento zákaz precizuje v duchu ochrany veriteľov pri zmenšovaní majetku spoločnosti v prospech jej spoločníkov.

Okrem prípadov, kedy sa spoločníkovi vracia vklad vložený do spoločnosti, sa za vrátenie vkladu bude považovať aj plnenie bez primeraného protiplnenia poskytnuté spoločnosťou na základe právneho úkonu dojednaného so spoločníkom alebo v jeho prospech, bez ohľadu na formu dojednania alebo platnosť. Neoprávnene vrátený vklad sa bude považovať za bezdôvodné obohatenie a spoločník, ktorému bol vklad v rozpore s Obchodným zákonníkom vrátený, je povinný hodnotu tohto vkladu vrátiť späť, a to v rozsahu rozdielu medzi protiplnením skutočne poskytnutým a protiplnením, ktoré by bolo poskytnuté ako primerané. Za splnenie tejto povinnosti ručia členovia štatutárneho orgánu spoločnosti, obdobne ako ručí správca vkladu za splatenie vkladu.

Novela č. 87/2015 Z.z. priniesla síce aj ďalšie zmeny, avšak v tomto článku sme sa zamerali len na tie najzásadnejšie.

Dana Márton,
Márton & Partner, s.r.o.